วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การรับรองอาคันตุกะจาก Staffordshire University สหราชอาณาจักรในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ

6 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Jonathan Disley ตำแหน่ง Global Opportunities Manager, Staffordshire University สหราชอาณาจักร ซึ่งวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการ Staffordshire University London Campus ภายใต้โครงการ One Faculty Once MoU เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยการมาเยือนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของ Mr. Jonathan Disley ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือเพิ่มเดิมด้านวิชาการ รวมถึงหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม ICB1313 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่