คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ จัดอบรม "การหาพิกัดสถานที่โดยโปรแกรม Google Map" การสำรวจภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานและประชาชน

1 กรกฎาคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การหาพิกัดสถานที่โดยโปรแกรม Google Map" การสำรวจภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานและประชาชน ในหมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ อาคาร HPB 5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่