ต้อนรับ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

2 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ต้อนรับ Mr. Mark Smithson, Deputy Director of Trade and Investment, Department for International Trade (DIT), British Embassy Bangkok (ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์) ในโอกาสที่มาแนะนำ Department for International Trade (DIT) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประเทศอังกฤษ เช่น การจัดทำหลักสูตรนานาชาติระดับ ปริญญาตรี-โท Dual Degree Program การจัด Summer Camp และการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย  ข้อมูลโดย : http://www.icdi.cmu.ac.th/Pages/News.aspx?newsId=9203
แกลลอรี่