ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565

25 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
แกลลอรี่