นักวิจัยอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการวิจัยสาขาสัตวแพทยศาสตร์

6 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับจาก Alper-Doger Scientific Index, World Scientist and University Rankings 2021 เป็นนักวิจัยอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอันดับ 10 ของประเทศไทย ในด้านการวิจัยสาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
แกลลอรี่