รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ได้รับรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

3 ตุลาคม 2565

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

     ผลงานตำรา เรื่อง “การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาให้ เป็นตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทั้งนี้ จะได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นการต่อไป
แกลลอรี่