เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

23 พฤศจิกายน 2563

สำนักทะเบียนและประมวลผล

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันที่ 21 พ.ย. 2563 (09.00 น.) - 6 ธ.ค. 2563 (23.59 น.)

Link: https://regist.reg.cmu.ac.th/

กำหนดการสำคัญการลงทะเบียน
- ระดับปริญญาตรี
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/reg-files/63/dateEnrollment-263-th.pdf
- ระดับบัณฑิตศึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/reg-files/63/dateEnrollmentG-263-th.pdf

ปฏิทินการศึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/calendar/
แกลลอรี่