CAMT ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำนักเรียนศึกษาดูงานบริษัทเกี่ยวกับแอนนิเมชัน

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำนักเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตร Basic Animation and Visual Effects ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในวิชาพื้นฐานการสร้างภาพทางด้านแอนนิเมชัน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท The Monk Studios บริษัท Animation Renaissance และ บริษัท ไวธ์ มั้งกี้ จำกัด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความรู้ อาชีพที่เกี่ยวกับแอนนิเมชันให้แก่นักเรียนในโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสายอาชีพของนักเรียนในอนาคต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
แกลลอรี่