CAMT จัดกิจกรรมแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567-2570

18 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567-2570 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรได้ทราบและช่วยพัฒนาองค์กรต่อไป โดยวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนา คือ “วิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์” (Leading College of Creative Digital Innovation) ผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการสังคมชุมชน สร้างสรรค์งานวิจัยเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้ประโยชน์ และการทำงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว บริหารจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านกลไก EdPEx
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย กล่าวว่า ในปี 2567-2570 จะมุ่งผลักดันและพัฒนายุทธศาสตร์โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ SO1: Excellent Learning Ecosystem (Learning playground) สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรม ร่วมพัฒนาฝึกฝนทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Alpha Academy การประกวดแข่งขันทางวิชาการ การจัดตั้งศูนย์ E-Sports รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี SO2: Creative Digital Innovation (Research and Community Services ) สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบบูรณาการศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยไปสู่กิจกรรมบริการสังคม และ Global Partnership SO3: Smart Organization (Smart; workforce, working, workplace) การพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการดำเนินงานที่เป็น Creative Digital Ecosystem และพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเพื่อยุทธศาสตร์ เช่น LEAN Project รวมไปถึงการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมการทำงานและการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้อง 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

แกลลอรี่