นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2562

17 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการครูและนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN)) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุ่มการทดลอง CMS (The Compact Muon Solenoid) ที่ตั้งอยู่ ณ LHC ของเซิร์น มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่มการทดลอง CMS รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program และ CERN Physics High School Teacher Program ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ภายหลังจากการลงนาม EOI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษาและครูในขั้นตอนสุดท้าย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program และ CERN Physics High School Teacher Program ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน ) Facebook โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น

แกลลอรี่