ประชุมรับมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 ธันวาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริการระดับสูงของกระทรวงฯ ในโอกาสที่ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเด่น เรื่อง ธุรกิจไม้ดอกและการขยายผลสู่เกษตรกร โดย ศาสตราจารย์ ดร.โสรยา ร่วมรังษี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม D206 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่