นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้รับรางวัล Best Presentation ในการนำเสนอแผนและแนวทางการแก้ปัญหาสังคม ในกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ AUN Experiential Learning Program ณ ประเทศสิงคโปร์

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปัณณพนต์ เภตรา ชั้นปีที่ 4 และ นางสาวเพชรพราว สมจิต ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ AUN ASEAN Experiential Learning Program ในระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดขึ้นโดย AUN Secretariat ร่วมกับ Nanyang Technological University และ National University of Singapore โดยมีตัวแทนนักศึกษาจำนวน 40 คน จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 22 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางวัฒนธรรม และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเด็นอันมีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ Theme: SMART NATION: TRANSFORMING OUR NATIONS THROUGH TECHNOLOGY ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยนางสาวเพชรพราว สมจิต ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการนำเสนอแผนและแนวทางการแก้ปัญหาสังคม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

อนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์ ดร. วรวิทย์ เทพแสน ร่วมเดินทาง และร่วมหารือกับ Nanyang Technological University มหาวิทยาลัยมหิดล และ Hanoi School of Business and Management, Vietnam National University ประเทศเวียดนาม ถึงการสร้างความร่วมมือในการจัดโครงการบริการสังคมแก่นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในสังคมอาเซียน โดยจะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกันในอนาคต


แกลลอรี่