คณะวิทยาศาสตร์ลงนาม MOA ร่วมกับ ม.มาลายา มาเลเซีย พร้อมนำนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัย

20 ธันวาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

      ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับ Prof.Dr.ISMAIL YUSOFF คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวิทยากรบรรยายพิเศษระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมาลายา

นอกจากนี้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ยังได้นำนักศึกษา จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ CMU-UM Short Term Mobility Program: Phase II Outbound Mobility UM ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2562 เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในด้านทักษะการเป็นพลเมืองโลก และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยมาลายา

โดยในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เอซีเอส-ยูเอ็ม โปรแกรมทางเคมี: การแข่งขันเคมีในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (ACS-UM Chemistry Programme: Chemistry in Industry Revolution Competition 4.0) ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา รวมทั้งได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมาลายา และยังได้ปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นพร้อมเสนอผลการวิจัย ซึ่งช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัยในระดับนานาชาติของนักศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลสู่ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระดับนานาชาติต่อไป
แกลลอรี่