นักวิชาการคอมพิวเตอร์ CAMT รับพระราชทานเข็มที่ระลึก

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นายธนนท์ เหล็กชาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมรับพระราชทานเข็มที่ระลึก และร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรง”เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศดำริ” โดยมุ่งให้ศูนย์วิจัยแห่งนี้ฯ เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูง เกิดประโยชน์แก่ชาวเขาชาวเรา และชาวโลก ตามพระราชปณิธานที่ตั้งไว้ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนแก่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ในการนี้นายธนนท์ เหล็กชาย ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการออกแบบองค์ประกอบของห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการเกษตรให้มีความเหมาะสมของการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด อว. ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
แกลลอรี่