การประชุมการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ "การสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เชิงพาณิชย์ และโครงการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการตลอดโซ่อุปทานและโซ่คุณค่าสู่ระบบการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่พื้นเมืองไทยและยกระดับ - กระจายรายได้สู่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย"

13 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลสำเร็จการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ หัวข้อ "การสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เชิงพาณิชย์ และโครงการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการตลอดโซ่อุปทานและโซ่คุณค่าสู่ระบบการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่พื้นเมืองไทยและยกระดับ - กระจายรายได้สู่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย" โดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ คลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงาน การประชุมการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แกลลอรี่