ทูตอินเดียเยือน มช. มอบทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา Mr. Mohan Singh Gulati ประธานชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย H.E. Mrs. Suchitra Durai , Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาเยือนศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมอบทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Grant-in-Aid) ประจำปี 2021 และได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาวัฒนธรรมแห่งรัฐบาลอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations: ICCR) ในโอกาสเดียวกันนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดีย ได้มอบหนังสือรัฐธรรมนูญอินเดียฉบับแปลไทย หนังสือวิชาการและปกิณกะ ให้ศูนย์อินเดียศึกษาฯ ณ ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
                 ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mrs. Suchitra Durai ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยศูนย์อินเดียศึกษาฯ นับเป็นศูนย์อินเดียฯ แห่งแรกในภูมิภาคที่ได้รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการผ่านการศึกษาและการวิจัย เป็นศูนย์กลางความร่วมมือแบบพหุวิทยาการ (multidiscipline) ของเครือข่ายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนวิชาด้านอินเดียศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของศูนย์อินเดียฯ ที่กำหนดไว้ว่า “ภูมิปัญญาอินเดียแห่งล้านนา (Indian Wisdom of Lanna)” และที่ผ่านมาศูนย์อินเดียศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จาก ICCR ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์อินเดียศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่