นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563

1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาววีรญา ทองคำ รหัสประจำตัวนักศึกษา 581151006 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประเมินชุดทดสอบนวัตกรรมอิมมูโนโครมาโทกราฟิกสตริปสำหรับตรวจติดตามสภาวะของกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายณัฐสิทธิ์ เพียรไทย รหัสประจำตัวนักศึกษา 581131004 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวินิจฉัยภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พดี" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564  
แกลลอรี่