ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน

20 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ทั้งนี้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ และร่วมเล่นเกมด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566
แกลลอรี่