พิธีเปิด ITSC New Media Studio

2 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด ITSC New Media Studio โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง ITSC New Media Studio ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ITSC New Media Studio ศูนย์บันทึกสื่อการสอน เป้าหมายเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อให้กับคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฝั่งสวนดอก) ช่วยทำให้คณาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น Digital University ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
แกลลอรี่