คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ชนะการช่วงชิงเป็นเจ้าภาพ (bidding to host) ในการจัดการประชุม 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation 2023

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific Conference on Rehabilitation 2023 ครั้งที่ 13 นอกเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific Conference on Rehabilitation 2023 เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติที่ส่งเสริมความร่วมมือแบบสหสาขาวิชาชีพระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำ ทุกๆ 2 ปี  
แกลลอรี่