อบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

28 มกราคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย และ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี (Acting Assistant Dean) ด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้อง ANDROMEDA สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่