Prof. Timothy Gray, Department of Architecture, College of Architecture and Planning, Ball State University เยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Timothy Gray พร้อมนักศึกษาจาก Department of Architecture, College of Architecture and Planning, Ball State University ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่