พิธีแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

1 ตุลาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล อดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และ ประธานคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 2 และ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2518 หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่าน มีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาหลักสูตร POHNED สำหรับเตรียมอาจารย์พยาบาลจาก 8 มหาวิทยาลัยหลักของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมถึงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเปิดการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล มีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในฐานะผู้นำทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ท่านบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง มามากกว่า 25 ปี โดยทำงานร่วมกับองค์กรทางภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ จากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุ การส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง การจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพในชุมชนพื้นที่ราบสูง การพัฒนาศูนย์การดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการเตรียมความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง และนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่ นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือ สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย และผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV นอกจากนี้ท่านยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งรับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมด้านการวิจัยและด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

ด้วยผลงานการสอน ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุที่ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้เสนอให้รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


แกลลอรี่