บรรยายพิเศษ เรื่อง Engage with ASEAN through Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)

18 มกราคม 2562

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว และเมียนมาร์ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และให้การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Engage with ASEAN through the CPR” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษา จากหลายส่วนงาน อาทิเช่น คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น  ข้อมูลโดย : http://www.pol.cmu.ac.th/news/activities/1224.html
แกลลอรี่