หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น วัสดุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 3-5 (ด้านการแพทย์)

1 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
ในโอกาสได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award)
ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น วัสดุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 3-5 (ด้านการแพทย์)
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ( ปส.) ครบรอบ 62 ปี
โดยมี ผศ.พญ.วราลี พงษ์วิวัฒนชัย หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ขึ้นรับมอบรางวัล จาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส กทม.
แกลลอรี่