นักวิจัยคณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Thailand Materials Researcher Award 2022 จากสมาคมวิจัยวัสดุ

15 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Thailand Materials Researcher Award 2022  จากสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย (The Materials Research Society of Thailand)  ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น ประจำปี 2565
จากผลงานการศึกษาวิจัยด้านพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับใช้งานด้านพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และวัสดุทางการแพทย์ (Biomaterials)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565
จากผลงานการศึกษาวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านอิเล็กโทรเซรามิกส์ในกลุ่มของวัสดุที่มีการจัดเรียงอะตอมในแบบเพอร์รอฟสไกด์ และ Bio-Ceramics

โดยสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย (The Materials Research Society of Thailand) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานแถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปีพุทธศักราช 2565 หรือ Thailand Materials Researcher Award 2022 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานดังกล่าวด้วย

สำหรับการมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งเชิดชูเกียรตินักวัสดุศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักวัสดุศาสตร์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักวัสดุศาสตร์ที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้ อีกทั้ง ส่งเสริมให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้มีผลงานทางด้านวัสดุศาสตร์ นวัตกรรมวัสดุและวิศวกรรมวัสดุ และเห็นสมควรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน 
แกลลอรี่