งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ CMUBS นำตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

10 พฤษภาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 เมษายน 2566 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ นำตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิต นักศึกษาและกิจกรรมสโมสรนิสิต นักศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4 (TRBS-NET ด้านพัฒนานิสิต นักศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสโมสรนักศึกษาของ 4 มหาวิทยาลัยเครือข่ายจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านกิจกรรมการบริหารท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ ณ บ้านร้อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนพลังนักศึกษาให้เกิดมิติของการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 สถาบันการศึกษาเครือข่ายด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยน มีทัศคติเชิงบวกในด้านบริหารจัดการธุรกิจ รู้จักมุมมองใหม่ที่เกิดจากความเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีและความจงรักภักดีต่อสถาบันการศึกษาอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่