CMUBS จับมือคณะแพทยศาสตร์ มช. เดินหน้าสร้างความตระหนักในการเก็บข้อมูลผู้รับบริการคณะแพทย์ฯ ผ่านโครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และคณาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kick off โปรเจ็กต์แรก โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ระหว่างศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) คณะบริหารธุรกิจ และคณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) เป็นวิทยากรบรรยาย แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ จำนวนมากกว่า 50 คน ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลฐานลูกค้าสำหรับผู้รับบริการจากคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้สามารถนำฐานข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ สรุปผล และหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะมีแผนการจัดกิจกรรม workshop จัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลฐานลูกค้าแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ต่อไป
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่