วิทย์ มช. ฉลองครบรอบ 55 ปี จัดงาน 55th Anniversary Science CMU Run

17 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

วิทย์ มช. จัดงาน “55th Anniversary Science CMU Run” นำนักวิ่งกว่า 1,700 คน ร่วมเฉลิมฉลองฉลองการก่อตั้งครบ 55 ปี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “55th Anniversary Science CMU Run” การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ ลานเพลิน อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภารกิจต่างๆ ของคณะ ทั้งการพัฒนานักศึกษา สนับสนุนการวิจัย และด้านอื่นๆ ต่อไป

งาน “55th Anniversary Science CMU Run” มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 1,785 คน โดยแบ่งเป็นประเภทบุคคลและประเภททีม และแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 4 กิโลเมตร ใช้เส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท dunnhumby ตลอดจนศิษย์เก่า และห้างร้านต่างๆ
แกลลอรี่