คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์การสอนแนวใหม่ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ปีการศึกษา 2561

26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์การสอนแนวใหม่ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาด้วยกัน เอันจะก่อเกิดประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาในอนาคตต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานนวัตกรรมภาคบรรยาย จำนวน 12 ผลงาน การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้วยโปสเตอร์ จำนวน 258 ผลงาน การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงานนวัตกรรม รวมถึงนักศึกษาผู้ประสานงานจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม 40 ปี ห้องประชุม 30 ปี และ ห้อง 4210 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่