CAMT จัดอบรม E-Commerce โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

18 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับงานโครงการพิเศษ MTE (Modern Trade Business Education) โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง จัดกิจกรรมอบรมการสร้างและพัฒนาธุรกิจ E-Commerce ให้กับนักเรียนห้องเรียนหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTE) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความถนัดของนักเรียน ทางด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และธุรกิจการค้าส่ง การค้าปลีก รวมถึงการบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่