CAMT MOA มหาวิทยาลัย Evora ประเทศโปรตุเกส

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับมหาวิทยาลัย Evora ประเทศโปรตุเกส เพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและโปรตุเกส ร่วมลงนามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กับProf. Paulo Quaresma Vice-Rector for Research, Innovation and Internationalization โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี Associate Professor Dr. Teresa Gon?alves Head of faculty และ Lu?s Maduro ผู้ดูแล Mobility Support Office และ Academic Services จากมหาวิทยาลัย Evora ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามโครงการ One Faculty One MoU ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 เพื่อกระตุ้น ผลักดัน และส่งเสริมให้ส่วนงานได้ริเริ่มและเพิ่มพูนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับคู่พันธมิตร

ทั้งนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชม PACT - Parque do Alentejo de Ci?ncia e Tecnologia และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือ Tourism Tech ในด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้แก่กลุ่ม Tech-Start Up ในประเทศไทย และประเทศโปรตุเกสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมี Hugo Valadas Business Development Executive และ Catherine Coimbra Marketing & Communications Manager ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ เมือง Evora ประเทศโปรตุเกส

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีที่มีอยู่เดิม ล่าสุด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับมหาวิทยาลัย Evora และเยี่ยมชม PACT - Parque do Alentejo de Ci?ncia e Tecnologia ณ เมือง Evora ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ Prof. Paulo Quaresma Vice-Rector for Research, Innovation and Internationalization Associate Professor Dr. Teresa Gon?alves Head of faculty ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง อ. ธิสินี สุรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ Lu?s Maduro ผู้ดูแล Mobility Support Office และ Academic Services ทั้งนี้ในข้อตกลงได้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม การดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยและโปรตุเกส

นอกจากนี้การเยี่ยมชม PACT - Parque do Alentejo de Ci?ncia e Tecnologia ได้มี Hugo Valadas Business Development Executive และ Catherine Coimbra Marketing & Communications Manager ให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ และพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความร่วมมือ Tourism Tech ในด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้แก่กลุ่ม Tech-Start Up ในประเทศไทย และประเทศโปรตุเกสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แกลลอรี่