International Summer Design Workshop

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการการ International Summer Design Workshop Chiangmai Thailand 20222 (ISDW) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Participants: Future University Hakodate (Japan) Shibaura Institute of Technology (Japan) Sang Myung University (Korea) National Taiwan Ocean University (Taiwan) Nanyang Polytechnic (Singapore) Chiang Mai University (Thailand) โดยโครงการได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2008 เวียนไปในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้นักศึกษาในแต่ละประเทศได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะวิธีการออกแบบซึ่งนักศึกษามีพื้นฐานทางวัฒนธรรมการออกแบบที่แตกต่างกันเกิดผลลงานออกแบบที่มีควมเป็นพหุวัฒนธรรมจากหลายประเทศ อีกทั้งนักศึกษาได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะให้มีความสามารถในการทำงานในระดับนานาชาติได้ในอนาคต ระหว่างวันที่ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์คงทัต ทองพูน อาจารย์ประจำสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ Associate Prof. Andrew Johnson ,Associate Prof.Yoshitaro Tanaka และ Associate Prof. Nam-Gyu kang จาก future university Hakodate japan เป็นผู้ประสานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่