นักศึกษา CMUBS ได้คะแนนสุงสุด โครงการ New Breed Financial Professional

20 กันยายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนสอบ Accredited Investment and Securitites Analyst (AISA) แบบ Full support จากโครงการ New Breed Financial Professional (ทุน New Breed) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพการเงินในแบบ Next Normal Financial Professionals ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 (91 คะแนน) นายพศุตม์ โถมนาการ 611510146 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 (85 คะแนน) นางสาวชนัญชิดา อารีย์เจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 (83 คะแนน) นางสาววิชญาณ์ เอ็งไพบูลย์ 621510258 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 (83 คะแนน) นายศักดิ์ชาย แซ่ย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการทุน New Breed ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาขีดความสามารถ และเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน อีกทั้งเพื่อสร้างฐานผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ให้มีความรู้ และทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนในอนาคต ทั้งฝั่ง Demand และ Supply ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน นอกจากนี้โครงการฯ ได้สนับสนุนทุนทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ Foundation เพื่อให้ได้คุณวุฒิ Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/cmubs20092564
แกลลอรี่