CMUgency ถึงปัตตานีแล้ว !!

25 สิงหาคม 2566

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำทีมส่งมอบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย CMUgency จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องระบุพิกัด CM-GPS จำนวน 20 เครื่อง พร้อมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบ CMUgency และ CM-GPS ภายใต้โครงการการสร้างเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย(CMUgency) และเครื่องระบุพิกัด (CM-GPS) สำหรับโรงพยาบาลปัตตานี ณ ห้องประชุมปาหนัน ชั้น 9 อาคารวชิรประชาเวช โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานโรงพยาบาลปัตตานี นำโดย นายแพทย์รุซตา สาและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการสร้างความเข้าใจในระบบ CMUgency และการทำงานของเครื่องมือดังกล่าว รวมถึงการซักถามข้อมูล การประยุกต์ให้เข้ากับความเหมาะสมหน้างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบ CMUgency ให้เข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่อีกด้วย
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ ทั้ง แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปัตตานี และอีก 10 โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ รพ.ยะรัง, รพ.ปะนาเระ, รพ.ทุ่งยางแดง, รพ.ไม้แก่น, รพ.โคกโพธิ์, รพ.หนองจิก, รพ.สายบุรี, รพ.แม่ลาน, รพ.กะพ้อ และ รพ.ยะหริ่ง รวมทั้งสิ้น 50 ท่าน#CMUgency #BMEi #BMEiCMU #CMU 
แกลลอรี่