ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ปตท. และ CEA เปิดกิจกรรม TGIF TECHNOLOGY IS FUN : อัปสกิลเทคโนโลยีใหม่ ปลุกแรงบันดาลใจ ให้ Next-Gen

31 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดพิธีเปิดกิจกรรม TGIF TECHNOLOGY IS FUN : อัปสกิลเทคโนโลยีใหม่ ปลุกแรงบันดาลใจ ให้ Next-Gen โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ลานชั้น 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สําหรับโครงการ PTT Soft Power for Better Thailand จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการยกระดับซอฟท์พาวเวอร์ไทย เช่น Metaverse, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Volumetric 360 เป็นต้น โดยผ่านการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี (Showcase) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต
แกลลอรี่