หารืองานวิจัยกับ บริษัท ไทยกัญชง จำกัด

26 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และทีมอาจารย์นักวิจัย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร รศ.ดร.รัตนา ม่วงรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ผศ.ดร.ธันยพร ศิริโวหาร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ อ.ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับ คุณถนอม ไชยวงค์ ผู้จัดการโครงการ Project manager บริษัท ไทยกัญชง จำกัด
แกลลอรี่