คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดย หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ในวันที่ 21, 28 กันยายน และ 13 ตุลาคม 2566

25 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 21, 28 กันยายน และ 13 ตุลาคม 2566 ให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 3 เข็มต่อคน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับสัตว์ป่วยและสัตว์ทดลองเป็นประจำ มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ คุณรุ่งโรจน์ อั้นอยู่ พยาบาลวิชาชีพ และ คุณสุกัลยา วงค์งาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บุคลากรจากศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=285 

แกลลอรี่