CMUBS เปิดโอกาสสร้างการรับรู้นักศึกษาในคณะ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางหาประสบการณ์ในต่างแดน

10 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 1332 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมรับฟังบรรยาย สร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ต้องการเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ในต่างแดน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ด้านการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงเทคนิควิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง พร้อมจัดให้มีการแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนจากเพื่อนนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาก่อนเดินทางมากขึ้นอีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่