ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

19 มีนาคม 2562

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000895&&lang=en

Annonuncement of Graduate School, CMU Subject : Admission to International Graduate Programs first semester academic year 2019 or PDF file can download at https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000892&&lang=en 
ข้อมูลโดย : https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000895&&lang=en
แกลลอรี่