คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมและพูดคุยความร่วมมือกับ National Cheng Kung University , College of Planning and Design ณ เมืองไถหนาน ไต้หวัน

1 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและพูดคุยความร่วมมือกับ National Cheng Kung University , College of Planning and Design ณ เมืองไถหนาน ไต้หวัน โดยมี Prof. Chien-Hsu Chen คณบดีให้การต้อนรับ และ Prof. Yi-Hsuan Tu, Chair Department of Architecture นำเสนอภาพรวม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม Working Space RAC-Coon พื้นที่ผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมสถาปัตยกรรม ที่พัฒนาระบบอัตโนมัติในการนำระบบหุ่นยนต์มาใช้ในการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยและไต้หวัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ภายใต้โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานในการยกระดับหน่วยงานสู่ความเป็นสากล และเพื่อพัฒนาแนวคิดการทำงาน เพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงเพื่อทำความรู้จักและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออีกด้วย

แกลลอรี่