การบรรยายพิเศษเรื่อง “Quality improvement and shelf-life extension of fermented rice cake”

12 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Quality improvement and shelf-life extension of fermented rice cake” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Professor Dr. Sang Moo Kim จาก Department of Marine Food Science and Technology, Gangneung-Wonju National University, Republic of Korea