สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนตุลาคม 2564

1 ตุลาคม 2564

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.00 น. CMUL OPAC
เวลา 14.00 - 15.30 น. Information Seeking

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.30 น. GUIDE TO GETTING PUBLISHED
เวลา 13.30 - 15.30 น. ENDNOTE PROGRAM

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.30 น. เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ
เวลา 14.00 - 15.30 น. เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.00 น. Turnitin for students
เวลา 14.00 - 15.00 น. Turnitin for instructors

ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/cmultraining
หมายเหตุ: หัวข้อการอบรมในบางโปรแกรม สงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่