นักศึกษา DATA SCIENCE คว้า 2 รางวัล การประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10

5 กรกฎาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

        นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ได้รับรางวัลการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประเภท 2 กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

ภาคบรรยาย รางวัลระดับดีเด่น (ได้รับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท)
นายปัตวรรธน์ เหมือนโพธิ์ทอง, นายยุทธภูมิ เขียวโม, นายชนาธิป บุตรศรี, นายพงษ์ศกรณ์ เทือกเถาสาร และ นายภูริณัฐ คําปันศรี
หัวข้อ "การเปรียบเทียบตัวแบบผสมโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทย"

ภาคโปสเตอร์ รางวัลระดับดี (ได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,500 บาท) นายณภัทร ข่ายกา, นายอิงครัตน์ ตาแก้ว และนายชนกชล ชื่นชอบ
หัวข้อ "ตัวแบบการทำนายการเกิดโรงมะเร็งปอด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง"

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา อาจารย์สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

แกลลอรี่