24 กันยายน มหิดลรำลึก

23 กันยายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

24 กันยายน มหิดล รำลึก
วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าท่านคือ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
สมเด็จพระราชบิดา พระองค์ทรงพระดำริว่ากิจการแพทย์และสาธารณสุขมีความสำคัญต่อประเทศไทย พระองค์ทรงสละราชทรัพย์ส่วนพระองค์เข้าช่วยเหลือ เพื่อวางรากฐานให้กับกิจการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศด้วยน้ำพระทัยอันมั่นคง พระองค์ทรงเห็นความจำเป็นในการสร้างสรรค์อาจารย์แพทย์และอาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก ในการส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาการแพทย์แขนงต่างๆ เช่น วิชาแพทย์ วิชาพยาบาล วิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิชาทันตแพทย์ พระราชกรณียกิจของพระองค์ในโรงเรียนแพทย์ได้ทรงถือหลัก 3 ประการ คือ ให้การศึกษา รักษาผู้ป่วย และค้นคว้าวิจัย ซึ่งในปัจจุบันแพทย์ทั่วไปก็ยังยึดถือเป็นหัวใจ ในการพัฒนาตนเอง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักศึกษาที่ดี และครูแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ ทรงปลูกฝังอุดมคติของการเป็นแพทย์ ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า “ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นเพียงหมออย่างเดียวเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วย” ด้วยพระคุณธรรมอันประเสริฐ และน้ำพระทัยอันสูงส่ง เป็นแบบอย่างของการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติ และการแพทย์ไทยนี้ ประชาชนชาวไทยจึงซาบซึ้งและเทิดทูนพระเกียรติคุณดังพระราชสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
ในปีนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ดังนี้
- เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ณ บริเวณลานจามจุรี ด้านหน้าอาคารเรียนรวม
- เวลา 08.00 น. พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณลานราชานุสาวรีย์
- เวลา 08.30 น. พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 , พิธีมอบโล่เกียรติยศ , มอบทุน "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" มอบรางวัล "ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน" , มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่บริจาคโลหิตให้กับคณะแพทยศาสตร์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง Update on COVID-19 Vaccine บรรยายโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม (ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 16) ผู้อำนวยการการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เวลา 13.45 น. การประชุมวิชาการ วันมหิดล"กองทุนหมอเจ้าฟ้า" ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง Cytology in clinical practice / เรื่องเล็ก ที่ไม่เล็ก โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เบญจพร ไชยวรรณ์ ผู้รับทุนหมอเจ้าฟ้าปี 2533 , Non-invasive investigation in lung disease for COVID-19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภัทราพร ตาเจริญเมือง ผู้รับทุนหมอเจ้าฟ้าปี 2561, Diabetes in COVID-19 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิพาวรรณ ไวศยะนันท์ ผู้รับทุนหมอเจ้าฟ้าปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่