กิจกรรมสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ และออนไซต์

3 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง "การเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานตาม Competencies และ Core Values" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ ทั้ง 5 งาน เกิดการเรียนรู้พัฒนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของงานที่รับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการเรียนรู้พัฒนา และสามารถอธิบายสรุปแนวทางการนำความรู้และทักษะที่ได้รับการเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในงาน  ในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์ และออนไซต์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.55-14.40น. ณ ห้องบรรยาย E 115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่