หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำนักศึกษา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอบรมให้ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม ภาคเรียนที่ 3/2561 จำนวน 12 คน ออกไปฝึกทำกิจกรรมอบรมให้ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพดี ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีจันทร์ ฟูใจ อาจารย์จากวิทยาลัยการพยาบาลราชชนนี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "พืช ผัก สมุนไพร สำหรับผู้สูงอายุ" ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่