หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งมอบหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 ให้ชุมชนบ้านแม่ยางส้าน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 จำนวน 500 ชิ้นจากตัวแทนจากบริษัทดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด เพื่อมอบแก่ผู้ยากไร้ที่อยู่ในพื้นประสบปัญหาวิกฤติหมอกควัน ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร.ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์ รองหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

   
ต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทางหน่วยวิจัยฯ ได้ส่งมอบหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 ผ่านเครือข่ายมูลนิธิไทยรักษ์ป่าจำนวน 150 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับสมาชิกชุมชนบ้านแม่ยางส้าน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโดยมีนายพิพัฒน์ ธนุรวิทยา ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อกระจายในกับสมาชิกผู้สูงอายุในป้องกันฝุ่นควันในช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 ต่อไป

แกลลอรี่