สถาบันพลังงานมช.พัฒนาระบบ Smart Gate Application

2 มิถุนายน 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย สถานที่ราชการ อาคารสำนักร้าน ห้างร้าน หรือแม้แต่กระทั้งตามท้องถนนทั่วไป ซึ่งนอกจากเหตุผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแล้ว การติดตั้งกล้องวงจรปิดยังเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท หรือหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานและคุณสมบัติดีขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น เช่น ภาพมีความละเอียดและความชัดเจนมากขึ้น สามารถเก็บรายละเอียดการบันทึกภาพในมุมหรือระยะได้ไกลมากขึ้น มีความรวดเร็วในการจับภาพที่มีเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น อีกทั้งปัญหาการเข้าออกหมู่บ้านจัดสรร ที่จำเป็นต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่ รปภ. ของหมู่บ้าน เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้า-ออก หมู่บ้าน ดังนั้น จึงมีการประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด เพื่อนำมาตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในองค์กร ด้วยเทคนิคการตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียน (License Plate Recognition : LPR) ซึ่งดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวข้างต้นออกเป็น 3 ส่วน คือ


- ส่วนที่ 1 การติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยจำแนกลักษณะของกล้องวงจรปิด 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. กล้องสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว คือ กล้อง outdoor ใช้สำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือเหตุการณ์ทั่วไป 2. กล้อง LPR License plate recognition camera: LPR Camera) คือ กล้อง outdoor ใช้สำหรับตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ สามารถจับภาพตัวเลขบนป้ายทะเบียน และตัวหนังสือบนป้ายทะเบียนได้ บนยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปได้


- ส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลการจับภาพของยานพาหนะ (Vehicle image capture) และการจดจำตัวเลขและตัวอักษรบนป้ายทะเบียน (Character segmentation and Character recognition) เพื่อนำมาประมวลผลและแสดงผลออกมาเป็นชุดข้อมูลแสดงการเข้าออกของยานพาหนะแบบ Real time และสามารถเรียกดูประวัติการเข้าออกของยานพาหนะได้


- ส่วนที่ 3 คือ Smart gate application ทำงานแบบ Smart platform โดยมีการบันทึกและคัดกรองรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก ในโครงการหมู่บ้าน หน่วยงาน หรือสถานที่จอดรถ ทำงานร่วมกับกล้องตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ในการควบคุมไม้กั้นประตูในการเปิด-ปิดอัตโนมัติสำหรับการผ่านเข้า-ออก


หลักการทำงาน

เริ่มต้นจากกล้องตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่ทำหน้าที่ตรวจจับเพื่อยืนยันสัณฐานของรถยนต์ เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล ถ้าหากเป็นสมาชิกของโครงการหมู่บ้านจะมีสัญญาณสถานะสีเขียว ไม้กั้นก็จะเปิดอัตโนมัติ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกสามารถใช้ QR Code สแกนผ่านเข้าได้เช่นกัน โดยทางเจ้าของบ้านสามารถแจ้งหมายเลขป้ายทะเบียนของผู้ติดต่อมายังส่วนกลางของหมู่บ้าน เพื่อออก QR Code ให้กับทางบุคคลภายนอกสำหรับสแกนผ่านเข้ามาในหมู่บ้านได้

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีแบบ Smart Gate Application นี้ จะช่วยบริหารจัดการความปลอดภัยภายในองค์กร ทุกโครงการหมู่บ้าน และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โครงการหมู่บ้านจัดสรร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการจัดระเบียบการเข้าออกของยานพาหนะ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่มากและคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดต่อไปได้ในอนาคต

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-94-2007 ต่อ 310,314 หรือดูรายละเอียดที่ www.erdi.cmu.ac.th


แกลลอรี่