สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

5 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันนโยบายสาธารณะ

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สัญญาจ้าง 12 เดือน (ทดลองงาน 1 เดือน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 17,000 บาท สามารถเพิ่มได้ตามประสบการณ์ ถึง 30,000 บาท

ก. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

1. เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม หรือนโยบายสาธารณะ
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่านและเขียนระดับดีเยี่ยม
3. มีความฉลาดทางอารมณ์สูง (EQ) เข้าใจตัวเอง จัดการชีวิตตัวเองได้ดีมาก มีเป้าหมายในชีวิต
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างดีเยี่ยม มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานกับองค์กรของไทยและต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม
5. เป็นคนที่ initiate งานต่างๆ ได้เอง มีความรับผิดชอบต่องานดีเยี่ยมและทำงานอย่างเป็นระบบ
6. ใช้ software เช่น word, excel, zoom, adobe, PowerPoint คล่องมาก
7. มีความสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น Climate change

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งแบบประวัติผลงาน (CV) หรือ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้อง เช่น Transcript ผลงาน เช่น บทความวิชาการ เป็นต้น โดยเขียนเหตุผลของการสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 มาที่ E-mail: spp@cmu.ac.th (ระบุว่าสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098 815 3444


ค. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองได้ที่ http://www.spp.cmu.ac.th
2. คัดเลือกโดยการสอบและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยจะแจ้งรายละเอียดการสอบอีกครั้ง
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทางhttp://www.spp.cmu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098 815 3444


https://spp.cmu.ac.th/call-for-researcher-position-7/

แกลลอรี่